Logo

روسای قبلی گروه

روسای قبلی مرکز
Dr.jahani دکتر داود جهانی
از 97/10/04 تا 1400/12/02
آقای افتخاری  مهندس کاوه افتخاری
کارشناس‌ارشد مهندسی برق
از 94/07/29 تا 97/10/04
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه سیزدهم شهريور 1401
  • توسط A. Esmaeelzadeh